Finanse organizacji pozarządowej w praktyce

Zarejestruj sięAby skorzystać
z pełnej wersji serwisu

Akty prawne

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 305)
Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 289)
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 217)
Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 106)
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1426)
Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1406)
Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1325)
Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1398)
Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1145)
Ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1519)
Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1170)
Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 450)
Ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1491)
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1460)
Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1393)
  • W serwisie:

    Lista wydań Lista wydań Tematyka Tematyka O publikacji O publikacji Regulamin Regulamin Reklama Reklama Kontakt Kontakt Lista wydań Tematyka O publikacji Regulamin Reklama Kontakt
  • Wip:

    www.experto24.pl www.experto24.pl www.experto24.pl
  • Portale:

    Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal Spółka z o.o.
Copyright © 2021 Portalngo.pl